Ako pomôcť školákovi s učivom

Niektoré deti sú zdatné v jazykoch, iné sú zas matematicky nadané… No naučiť sa prvé vzorce môže byť pre každého malého školáka záťažou. Je to čosi, s čím sa stretávajú prvý krát v živote. Postupom času bude pre ne memorovanie vzorcov bežné, no prvé učenie môže byť ťažké. Skúste teda svojmu školákovi na začiatku pomôcť.

Boy doing homework

Učíme sa geometriu

Čo sú rovinne utvary sa deti učia už v treťom ročníku základnej školy. V tomto období sa učia narysovať kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. Deti zväčša len kreslia, aj keď s rysovacími pomôckami a presnosťou na centimetre. Skutočné učenie však prichádza so štvrtým ročníkom. A to prvé vzorce. Žiaci sa učia vypočítať obsah a obvod rovinných útvarov. Obvod a obsah kruhu, obvod a obsah štvorca, obvod a obsah obdlznika, obvod a obsah trojuholníka – to sú v podstate prvé vzorce, s ktorými dieťa prichádza pri učení do kontaktu. Ako mu s tým pomôcť?

Pomoc s učením

Keďže sú vzorce pre Vaše dieťa čosi celkom nové, môže sa stať, že mu učivo bude robiť problémy. Skúste to zvládnuť s ním:

  1. Dieťaťu sa venujte. Že to netreba pripomínať? Nie je to tak celkom pravda. Mnohí rodičia prídu z práce unavení a na požiadavky dieťaťa reagujú podráždene. Uvedomte si však, že bez Vašej pomoci to dieťa zvládnuť nemusí. Je to preň totiž úplne neznáma oblasť.
  2. Ukážte mu systém učenia. Mnohé deti majú spočiatku s učením problém preto, že si nevedia zvoliť správny systém. Pomôžte mu!
  3. Učenie hrou. Vytvorte s dieťaťom napríklad takzvané myšlienkové mapy. Ako na to? Vezmite si papier vo formáte A4. Spolu s dieťaťom vytvorte akúsi „kresbu“. Do stredu papiera napíšte napríklad slová „Vzorce na obsah“. Z tohto centra veďte hrubšie čiary – vetvy a ku každej z nich napíšte konkrétny vzorec, napríklad takto: vzorec na obsah kruhu je S =alebo napr. takto: obsah trojuholníka vzorec – S = a . va / 2 = b . vb / 2 = c . vc / 2, obsah lichobežníka, obsah kosoštvorca… a tak ďalej. Takto doplňte všetky potrebné vzorce a nechajte dieťa, nech si papier ozdobí podľa vlastných predstáv. Môže vytvoriť napríklad i korunu stromu. Pri učení bude používať už len túto pamäťovú mapu a vzorce bude po naučení pri odpovedi či písomke z papiera (zo svojej pamäte) akoby čítať.

Na druhom stupni základnej školy dieťa čakajú zložitejšie vzorce, kedy rovinné útvary postupne vystriedajú priestorové útvary. Učiť sa bude obsah gule, obsah kvádra, obsah valca vzorec na obsah kocky a mnoho ďalších. Ak pomohli s predchádzajúcim učivom, aj v tomto prípade skúste pamäťové mapy. Iste to spolu zvládnete.

FOTO: © zdravinjo / Dollar Photo Club.

 

Ako písať bakalársku prácu?

Writer at work. Handsome young writer sitting at the table and w

Vraví sa, že vždy je najťažšie začať. Či už ide o učenie, písanie práce, či trebárs aj cvičenie. Ak začnete, „polovicu“ boja máte za sebou. Tak je to aj s písaním bakalárskej práce. Dôležité je začať a zároveň mať jasnú predstavu o tom, čo chcete vo svojej bakalárskej práci mať, teda aký bude jej obsah. Predpokladajme, že tému máte zvolenú. Čo ďalej?

  1. Vyhľadávanie a získavanie podkladov

V začiatkoch písania bakalárskej práce by ste mali množstvo času stráviť v knižnici. Každá práca totiž pozostáva z teoretickej a z praktickej časti. A práve v teoretickej časti je treba uvádzať poznatky, ktoré ste získali študovaním odbornej literatúry v danej problematike. Zdroje však môžete získavať aj na internete. Samozrejme, odvolávajte sa len na spoľahlivé a relevantné internetové stránky. Tie je takisto potrebné uviesť v zozname použitej literatúry.

  1. Obsah bakalárskej práce

Práve obsahy nám určujú štruktúru každého diela. Obsah bakalárskej práce je akousi osou pri písaní, ktorá autorovi pomáha postupovať v písaní. Obsah bakalárskej práce nemusí byť konečný a postupne ho môžete i upravovať. Avšak aspoň heslovitá osnova Vám pomôže pri tvorbe samotnej práce.

  1. Teoretická časť práce

Pri štúdiu literatúry si niekam zapisujte citácie, ktoré sa chystáte použiť. Zároveň si značte odkazy na tieto citácie. Takto si ušetríte množstvo času pri finalizácii práce. Zmyslom teoretickej časti však nie je len vyratúvanie poznatkov. Je treba k nim zaujať isté stanovisko, či zhodnotiť súčasný stav veci.

  1. Praktická časť práce

V tejto časti si už autor kladie konkrétne otázky na riešenie a hľadá výsledky. Zväčša do tejto časti práce patrí i vlastný výskum, anketa, odpovede na položené otázky… jednoducho tvorivý prínos autora práce. Autor musí tiež uvádzať, ako dospel k zisteniam a výsledkom. Nemôže ich jednoducho konštatovať.

  1. Obhajoba práce

Po splnení všetkých formálnych častí práce a po jej kompletizácii nastupuje samotná obhajoba. Na obhajobu sa autor musí pripraviť! Musí čeliť otázkam konzultanta i oponenta práce a musí vedieť pohotovo na ne reagovať.

Samozrejme, samotná práca má mnoho ďalších častí, ako predhovor, abstrakt, poďakovanie, zoznam bibliografických odkazov… všetky tieto časti práce je potrebné vypracovať v súlade s platnými smernicami na vypracovanie bakalárskej práce.

FOTO: BlueSkyImages / Dollar Photo Club