Ako písať bakalársku prácu?

Writer at work. Handsome young writer sitting at the table and w

Vraví sa, že vždy je najťažšie začať. Či už ide o učenie, písanie práce, či trebárs aj cvičenie. Ak začnete, „polovicu“ boja máte za sebou. Tak je to aj s písaním bakalárskej práce. Dôležité je začať a zároveň mať jasnú predstavu o tom, čo chcete vo svojej bakalárskej práci mať, teda aký bude jej obsah. Predpokladajme, že tému máte zvolenú. Čo ďalej?

  1. Vyhľadávanie a získavanie podkladov

V začiatkoch písania bakalárskej práce by ste mali množstvo času stráviť v knižnici. Každá práca totiž pozostáva z teoretickej a z praktickej časti. A práve v teoretickej časti je treba uvádzať poznatky, ktoré ste získali študovaním odbornej literatúry v danej problematike. Zdroje však môžete získavať aj na internete. Samozrejme, odvolávajte sa len na spoľahlivé a relevantné internetové stránky. Tie je takisto potrebné uviesť v zozname použitej literatúry.

  1. Obsah bakalárskej práce

Práve obsahy nám určujú štruktúru každého diela. Obsah bakalárskej práce je akousi osou pri písaní, ktorá autorovi pomáha postupovať v písaní. Obsah bakalárskej práce nemusí byť konečný a postupne ho môžete i upravovať. Avšak aspoň heslovitá osnova Vám pomôže pri tvorbe samotnej práce.

  1. Teoretická časť práce

Pri štúdiu literatúry si niekam zapisujte citácie, ktoré sa chystáte použiť. Zároveň si značte odkazy na tieto citácie. Takto si ušetríte množstvo času pri finalizácii práce. Zmyslom teoretickej časti však nie je len vyratúvanie poznatkov. Je treba k nim zaujať isté stanovisko, či zhodnotiť súčasný stav veci.

  1. Praktická časť práce

V tejto časti si už autor kladie konkrétne otázky na riešenie a hľadá výsledky. Zväčša do tejto časti práce patrí i vlastný výskum, anketa, odpovede na položené otázky… jednoducho tvorivý prínos autora práce. Autor musí tiež uvádzať, ako dospel k zisteniam a výsledkom. Nemôže ich jednoducho konštatovať.

  1. Obhajoba práce

Po splnení všetkých formálnych častí práce a po jej kompletizácii nastupuje samotná obhajoba. Na obhajobu sa autor musí pripraviť! Musí čeliť otázkam konzultanta i oponenta práce a musí vedieť pohotovo na ne reagovať.

Samozrejme, samotná práca má mnoho ďalších častí, ako predhovor, abstrakt, poďakovanie, zoznam bibliografických odkazov… všetky tieto časti práce je potrebné vypracovať v súlade s platnými smernicami na vypracovanie bakalárskej práce.

FOTO: BlueSkyImages / Dollar Photo Club